12%
Báo động Paradox có dây EVO192
Mã: BD 24
5,751,802 đ
10%
Báo động Paradox có dây SP5500
Mã: BD 27
3,258,662 đ
15%
Báo động Paradox có dây SP4000
Mã: BD 28
2,760,599 đ
10%
Báo động Paradox có dây MG5050
Mã: BD 29
4,452,174 đ
10%
Bàn phím báo động Paradox K641
Mã: BD 31
3,146,957 đ
10%
Bàn phím báo động Paradox K32LCD
Mã: BD 32
2,641,890 đ
10%
Bàn phím báo động Paradox K32
Mã: BD 33
1,678,377 đ
Bàn phím báo động Paradox K10H
Mã: BD 34
1,381,380 đ
Bàn phím báo động Paradox K636
Mã: BD 35
1,160,359 đ
Thẻ mở rộng 4 vùng Paradox ZX-4
Mã: BD 36
1,367,566 đ
Thẻ mở rộng 8 vùng Paradox ZX-8
Mã: BD 37
1,885,584 đ
Thẻ mở rộng 8 vung Paradox ZX-8SP
Mã: BD 38
1,243,242 đ
Remote điều khiển Paradox REM15
Mã: BD 43
745,945 đ