Theo giá

Đầu ghi hình theo chuẩn

Đầu ghi hình theo số kênh

28%
Đầu ghi Samsung AHD 16 kênh HRD-E1630LP
Mã: SS 93
5,826,240 đ
30%
Đầu ghi Samsung AHD 8 kênh HRD-E830LP
Mã: SS 94
4,541,600 đ
28%
Đầu ghi Samsung AHD 4 kênh HRD-E430L
Mã: SS 95
2,308,320 đ
29%
Đầu ghi Samsung AHD 16 kênh SRD-1694P
Mã: SS 96
17,887,030 đ
30%
Đầu ghi Samsung AHD 16 kênh SRD-1685P
Mã: SS 97
15,447,600 đ
30%
Đầu ghi Samsung AHD 8 kênh SRD-894P
Mã: SS 98
13,426,000 đ
30%
Đầu ghi Samsung AHD 4 kênh SRD-494P
Mã: SS 99
6,967,800 đ
30%
Đầu ghi Samsung Analog 16 kênh SRD-1656DP
Mã: SS 100
21,709,100 đ
30%
Đầu ghi Samsung Analog 16 kênh SRD-1654DP
Mã: SS 101
20,306,300 đ
28%
Đầu ghi Samsung Analog 8 kênh SRD-854DP
Mã: SS 102
16,819,200 đ
30%
Đầu ghi Samsung IP 64 kênh SRN-4000P
Mã: SS 103
99,863,400 đ
30%
Đầu ghi Samsung IP 32 kênh XRN-2011P
Mã: SS 104
59,905,300 đ
28%
Đầu ghi Samsung IP 32 kênh XRN-2010P
Mã: SS 105
42,488,640 đ
30%
Đầu ghi Samsung IP 16 kênh XRN-1610P
Mã: SS 106
20,948,200 đ
30%
Đầu ghi Samsung IP 16 kênh SRN-1673SP
Mã: SS 107
20,015,100 đ
30%
Đầu ghi Samsung IP 8 kênh SRN-873SP
Mã: SS 108
10,367,000 đ
30%
Đầu ghi Samsung IP 4 kênh SRN-473SP
Mã: SS 109
6,679,400 đ