Tổng đài điện thoại PABX CS308
Mã: TĐ 110
2,150,000 đ
Tổng đài điện thoại PABX CS416
Mã: TĐ 111
3,300,000 đ
Tổng đài điện thoại PABX CP832
Mã: TĐ 112
4,350,000 đ
Tổng đài điện thoại PABX CP1696
Mã: TĐ 113
13,450,000 đ